webcreation: Free Design

De stichting

De stichting is de drijvende kracht achter ons museum. Wij zijn ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) geregistreerd. Dit houdt in dat u giften aan onze stichting, onder bepaalde voorwaarden, van uw inkomens- of vennootschapsbelasting kunt aftrekken.

Voor de ANBI registratie zijn de volgende gegevens beschikbaar:Doelstelling van de stichting

  • Museum Veenendaal wil een aantrekkelijk museum zijn voor jong en oud uit Veenendaal, de omgeving en daarbuiten; open en toegankelijk.
  • Museum Veenendaal wil met zijn collectie en exposities het verleden, heden en toekomst met elkaar verbinden.
  • Museum Veenendaal wil tezamen met de kennis en ervaring van professionals en vrijwilligers, binnen de financiële mogelijkheden, wisselende exposities samenstellen.
  • Museum Veenendaal wil met andere culturele partners constructief samenwerken op het gebied van exploitatie en communicatie.


Governance Code Cultuur

Deze code is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector. Museum Veenendaal wordt bestuurd volgens het bestuursmodel en onderschrijft de 9 principes en best practice bepalingen zoals beschreven in de Governance Code Cultuur. Alle bevoegdheden liggen bij het bestuur, dat verantwoordelijk en beslissingsbevoegd is ten aanzien van strategie, financiering en naleving van alle relevante wet- en regelgeving. De financiële verantwoording wordt afgelegd in het accountantsrapport en de jaarrekening. Het bestuur werkt volgens het huishoudelijk reglement en houdt in zijn vergadering de vinger aan de pols (zelfevaluatie) wat betreft deze regels. Alle bestuursleden hebben geen relevante nevenbetrekkingen.